08 - Jul - 2022

Belangen behartiging

Belangenbehartiging krijgt vorm door zorgpunten met elkaar in het 10-14-netwerk te delen en krachten te bundelen om richting te geven aan oplossingen.    Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het Experiment Teambevoegdheid op 10-14-scholen dat loopt tot oktober 2023. Veldervaringen vragen om heldere en korte communicatielijnen met het Ministerie van OCW. Het is fijn dat we vragen uit de praktijken rechtstreeks en snel met elkaar kunnen oppakken. OCW verwijst nieuwe initiatieven naar het Lerend Netwerk. 

Vul hier uw eigen inhoud in.

Kwaliteitsvraagstukken vormen een kern in de ontwikkeling van 10-14 Onderwijs. Een goede relatie en afstemming met de inspectie wordt nagestreefd door alle 10-14 initiatieven, alsook door het Lerend Netwerk. De aanbevelingen uit het laatste onderzoek van de inspectie worden door alle initiatieven ter harte genomen en er worden gericht verbeterde kwaliteitsslagen gemaakt in onderlinge samenwerking tussen de initiatieven.

Daarnaast is er een goede verbinding met de sectorraden PO en VO, die tevens vertegenwoordigd zijn in het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs.

LN en sectorraden PO en VO verkennen met elkaar mogelijkheden om samen te werken / uitvoering te geven aan

·       themabijeenkomsten van het Lerend Netwerk;

·       koppeling ontwikkelingen 10-14 Onderwijs aan de werkagenda Toekomst van het Onderwijs;

·       kennisuitwisseling tussen 10-14 initiatieven via het platform Edualdo.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder