08 - Jul - 2022

Belangen behartiging

Belangenbehartiging krijgt vorm door zorgpunten met elkaar in het 10-14-netwerk te delen en krachten te bundelen om richting te geven aan oplossingen.    Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het Experiment Teambevoegdheid op 10-14-scholen dat loopt tot oktober 2023. Veldervaringen vragen om heldere en korte communicatielijnen met het Ministerie van OCW. Het is fijn dat we vragen uit de praktijken rechtstreeks en snel met elkaar kunnen oppakken. OCW verwijst nieuwe initiatieven naar het Lerend Netwerk. 

Vul hier uw eigen inhoud in.

Kwaliteitsvraagstukken vormen een kern in de ontwikkeling van 10-14 Onderwijs. Een goede relatie en afstemming met de inspectie wordt nagestreefd door alle 10-14 initiatieven, alsook door het Lerend Netwerk. De aanbevelingen uit het laatste onderzoek van de inspectie worden door alle initiatieven ter harte genomen en er worden gericht verbeterde kwaliteitsslagen gemaakt in onderlinge samenwerking tussen de initiatieven.

Daarnaast is er een goede verbinding met de sectorraden PO en VO, die tevens vertegenwoordigd zijn in het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs.

LN en sectorraden PO en VO verkennen met elkaar mogelijkheden om samen te werken / uitvoering te geven aan

·       themabijeenkomsten van het Lerend Netwerk;

·       koppeling ontwikkelingen 10-14 Onderwijs aan de werkagenda Toekomst van het Onderwijs;

·       kennisuitwisseling tussen 10-14 initiatieven via het platform Edualdo.

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder