08 - Jul - 2022

Belangen behartiging

Belangenbehartiging krijgt vorm door zorgpunten met elkaar in het 10-14-netwerk te delen en krachten te bundelen om richting te geven aan oplossingen.    Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het Experiment Teambevoegdheid op 10-14-scholen dat loopt tot oktober 2023. Veldervaringen vragen om heldere en korte communicatielijnen met het Ministerie van OCW. Het is fijn dat we vragen uit de praktijken rechtstreeks en snel met elkaar kunnen oppakken. OCW verwijst nieuwe initiatieven naar het Lerend Netwerk. 

Vul hier uw eigen inhoud in.

Kwaliteitsvraagstukken vormen een kern in de ontwikkeling van 10-14 Onderwijs. Een goede relatie en afstemming met de inspectie wordt nagestreefd door alle 10-14 initiatieven, alsook door het Lerend Netwerk. De aanbevelingen uit het laatste onderzoek van de inspectie worden door alle initiatieven ter harte genomen en er worden gericht verbeterde kwaliteitsslagen gemaakt in onderlinge samenwerking tussen de initiatieven.

Daarnaast is er een goede verbinding met de sectorraden PO en VO, die tevens vertegenwoordigd zijn in het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs.

LN en sectorraden PO en VO verkennen met elkaar mogelijkheden om samen te werken / uitvoering te geven aan

·       themabijeenkomsten van het Lerend Netwerk;

·       koppeling ontwikkelingen 10-14 Onderwijs aan de werkagenda Toekomst van het Onderwijs;

·       kennisuitwisseling tussen 10-14 initiatieven via het platform Edualdo.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder