08 - Jul - 2022

Belangen behartiging

Belangenbehartiging krijgt vorm door zorgpunten met elkaar in het 10-14-netwerk te delen en krachten te bundelen om richting te geven aan oplossingen.    Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het Experiment Teambevoegdheid op 10-14-scholen dat loopt tot oktober 2023. Veldervaringen vragen om heldere en korte communicatielijnen met het Ministerie van OCW. Het is fijn dat we vragen uit de praktijken rechtstreeks en snel met elkaar kunnen oppakken. OCW verwijst nieuwe initiatieven naar het Lerend Netwerk. 

Vul hier uw eigen inhoud in.

Kwaliteitsvraagstukken vormen een kern in de ontwikkeling van 10-14 Onderwijs. Een goede relatie en afstemming met de inspectie wordt nagestreefd door alle 10-14 initiatieven, alsook door het Lerend Netwerk. De aanbevelingen uit het laatste onderzoek van de inspectie worden door alle initiatieven ter harte genomen en er worden gericht verbeterde kwaliteitsslagen gemaakt in onderlinge samenwerking tussen de initiatieven.

Daarnaast is er een goede verbinding met de sectorraden PO en VO, die tevens vertegenwoordigd zijn in het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs.

LN en sectorraden PO en VO verkennen met elkaar mogelijkheden om samen te werken / uitvoering te geven aan

·       themabijeenkomsten van het Lerend Netwerk;

·       koppeling ontwikkelingen 10-14 Onderwijs aan de werkagenda Toekomst van het Onderwijs;

·       kennisuitwisseling tussen 10-14 initiatieven via het platform Edualdo.

Voor de themabijeenkomsten hebben de scholen het idee omarmd van een collegiale audit: het ontwikkelen van een kijkwijzer voor een friendly visit en de verdere uitwerking van een vorm van de friendly visit. In de eerste bijeenkomst in maart j.l. zijn daarvoor bouwstenen met elkaar verzameld als basis voor verdere...

Lees verder

Ten behoeve van de curriculumontwikkeling doorlopende leerlijnen 10-14 Onderwijs en kwaliteitsverbetering is er afstemming en samenwerking met SLO. SLO heeft menskracht, expertise en ontwikkelde instrumenten op deze terreinen. SLO organiseert in najaar 2022 (voorlopige datum de middag van 22 november!), in samenwerking met het Lerend Netwerk, een landelijke conferentie.

Lees verder

Belangenbehartiging krijgt vorm door zorgpunten met elkaar in het 10-14-netwerk te delen en krachten te bundelen om richting te geven aan oplossingen.    Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het Experiment Teambevoegdheid op 10-14-scholen dat loopt tot oktober 2023. Veldervaringen vragen om heldere...

Lees verder

Op het Modus werken ze met raakvakken. Ze spreken bijvoorbeeld niet meer over rekenen en taal maar werken met vijf raakvakken. Ieder raakvak ‘r_a_a_k_t_’ _het thema. Op deze manier maken ze het onderwijs betekenisvol voor hun leerlingen.

Lees verder

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

Lees verder