Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs in de toekomst

10-14 Onderwijs heeft de afgelopen 15 jaar veel ontwikkeling doorgemaakt. Een zoektocht vanaf de start naar de behoeften van de leerlingen in hun leerproces, zeker in de overgang POVO. Aangevuld en onderbouwd met onderzoek startten de eerste pioniers vanaf 2012 met nieuwe onderwijsvormen.

Zij verbonden zich aan elkaar op de inhoud en ontwikkelden zich naar een landelijke gesprekspartner als kwartiermakers. Vanuit deze krachtenbundeling legden zij een gezamenlijk fundament. De ontwikkeling werd gedoogd, met veel interesse gevolgd en de samenwerking met OCW werd vormgegeven door het inzetten van een knelpuntenonderzoek. In 2017 bereikte deze onderwijsontwikkeling een plek in het regeerakkoord. Het gaf een boost aan ontwikkelingen 10-14 Onderwijs. In 2018 transformeerden de kwartiermakers zich naar een Lerend Netwerk voor gezamenlijke regievoering en partnerschap in het landelijke onderwijsveld. Meer onderzoek werd in 2020 ingezet vanuit de onderwijsinspectie en vanaf dat jaar loopt ook het Experiment Teambevoegdheid. De 10-14 initiatieven pakken hun kwaliteitszorg stevig en met gerichte focus op. Inhoudelijke monitoring en borging staan prominent op het gezamenlijke programma. De laatste jaren zien we een stevige toename in het aantal initiatieven, alsook de vragen uit het onderwijs aan het Lerend Netwerk hoe zo’n ontwikkeling te starten. Het brengt het Lerend Netwerk ertoe zich te buigen over de toekomst, wat er nodig is en hoe dit toekomstbestendig in te richten met elkaar. Deze transitiefase zal komend voorjaar plaatsvinden.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder