Thematische bijeenkomsten Lerend Netwerk

Voor de themabijeenkomsten hebben de scholen het idee omarmd van een collegiale audit: het ontwikkelen van een kijkwijzer voor een friendly visit en de verdere uitwerking van een vorm van de friendly visit. In de eerste bijeenkomst in maart j.l. zijn daarvoor bouwstenen met elkaar verzameld als basis voor verdere invulling. Inmiddels zijn de uitgangspunten voor een friendly visit benoemd en is een match met elkaar gezocht vanuit visie en een daarbij behorende ontwikkelvraag.

We zoeken daarbij niet naar de dubbelingen met reeds gehanteerde reguliere kwaliteitszorginterventies binnen de eigen PO en VO organisatie.  Om van elkaar te leren is het heel belangrijk om verschillende perspectieven op een vraagstuk los te laten. We willen leren met elkaar vanuit een waarderend perspectief.  10 Initiatieven gaan komend schooljaar actief, voorzien van behulpzame instrumenten  aan de slag met de uitvoering van de friendly visit. Ondersteuning wordt gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO is bereid om terzijde te staan bij curriculaire vraagstukken.

Uiteraard willen we de voortgang van de uitgevoerde friendly visits volgen. Daartoe zetten we een evaluatieformulier in. Ook willen we tussentijds van elkaar leren en tips meegeven voor friendly visits die in de tweede helft van het komende schooljaar uitgevoerd worden.  Uiteindelijk gaan we alle ervaringen in een eindevaluatie met elkaar delen. Concreet betekent het, dat we dit willen combineren met 2 themabijeenkomsten te plannen voor volgend schooljaar.

Themabijeenkomst “Ouderbetrokkenheid als Unique Selling Point van 10-14 Onderwijs?!”

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk component als het gaat om de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onderzoeken hebben dat regelmatig aangetoond. Maar hoe geef je ouderbetrokkenheid vorm? Zeker als je weet dat de rol van ouders vooral thuís belangrijk is. En is veel contact met ouders eigenlijk wel nodig? En wat het soms echt lastig maakt: de afwezige, passieve ouders, te mondige en veeleisende ouders, de curlingouders, ouders die geen Nederlands spreken enzovoort. In deze studiemiddag over ouderbetrokkenheid staan we stil bij wat ouderbetrokkenheid volgens onderzoek wel en niet is en hoe je ouderbetrokkenheid vorm zou kunnen geven. En om al vast een tipje van de sluier op te lichten: richt je niet op het tevreden houden van ouders.

Na een verhaal over ouderbetrokkenheid gaan we aan de slag om te komen tot vijf duidelijke actiepunten ouderbetrokkenheid om ‘morgen’ binnen 10-14 Onderwijs mee aan de slag te gaan.

De bijeenkomst zal begeleid worden door Peter de Vries. Hij heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan. Zie ook: www.peterdevries.nu .

Hier kunt u reacties van anderen lezen op een dergelijke bijeenkomst: peterdevries.nu/reacties-van-anderen

In het najaar 2022 zal deze bijeenkomst georganiseerd worden. Houd berichtgeving hierover in de gaten!

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder