Thematische bijeenkomsten Lerend Netwerk

Voor de themabijeenkomsten hebben de scholen het idee omarmd van een collegiale audit: het ontwikkelen van een kijkwijzer voor een friendly visit en de verdere uitwerking van een vorm van de friendly visit. In de eerste bijeenkomst in maart j.l. zijn daarvoor bouwstenen met elkaar verzameld als basis voor verdere invulling. Inmiddels zijn de uitgangspunten voor een friendly visit benoemd en is een match met elkaar gezocht vanuit visie en een daarbij behorende ontwikkelvraag.

We zoeken daarbij niet naar de dubbelingen met reeds gehanteerde reguliere kwaliteitszorginterventies binnen de eigen PO en VO organisatie.  Om van elkaar te leren is het heel belangrijk om verschillende perspectieven op een vraagstuk los te laten. We willen leren met elkaar vanuit een waarderend perspectief.  10 Initiatieven gaan komend schooljaar actief, voorzien van behulpzame instrumenten  aan de slag met de uitvoering van de friendly visit. Ondersteuning wordt gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO is bereid om terzijde te staan bij curriculaire vraagstukken.

Uiteraard willen we de voortgang van de uitgevoerde friendly visits volgen. Daartoe zetten we een evaluatieformulier in. Ook willen we tussentijds van elkaar leren en tips meegeven voor friendly visits die in de tweede helft van het komende schooljaar uitgevoerd worden.  Uiteindelijk gaan we alle ervaringen in een eindevaluatie met elkaar delen. Concreet betekent het, dat we dit willen combineren met 2 themabijeenkomsten te plannen voor volgend schooljaar.

Themabijeenkomst “Ouderbetrokkenheid als Unique Selling Point van 10-14 Onderwijs?!”

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk component als het gaat om de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onderzoeken hebben dat regelmatig aangetoond. Maar hoe geef je ouderbetrokkenheid vorm? Zeker als je weet dat de rol van ouders vooral thuís belangrijk is. En is veel contact met ouders eigenlijk wel nodig? En wat het soms echt lastig maakt: de afwezige, passieve ouders, te mondige en veeleisende ouders, de curlingouders, ouders die geen Nederlands spreken enzovoort. In deze studiemiddag over ouderbetrokkenheid staan we stil bij wat ouderbetrokkenheid volgens onderzoek wel en niet is en hoe je ouderbetrokkenheid vorm zou kunnen geven. En om al vast een tipje van de sluier op te lichten: richt je niet op het tevreden houden van ouders.

Na een verhaal over ouderbetrokkenheid gaan we aan de slag om te komen tot vijf duidelijke actiepunten ouderbetrokkenheid om ‘morgen’ binnen 10-14 Onderwijs mee aan de slag te gaan.

De bijeenkomst zal begeleid worden door Peter de Vries. Hij heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan. Zie ook: www.peterdevries.nu .

Hier kunt u reacties van anderen lezen op een dergelijke bijeenkomst: peterdevries.nu/reacties-van-anderen

In het najaar 2022 zal deze bijeenkomst georganiseerd worden. Houd berichtgeving hierover in de gaten!

Voor de themabijeenkomsten hebben de scholen het idee omarmd van een collegiale audit: het ontwikkelen van een kijkwijzer voor een friendly visit en de verdere uitwerking van een vorm van de friendly visit. In de eerste bijeenkomst in maart j.l. zijn daarvoor bouwstenen met elkaar verzameld als basis voor verdere...

Lees verder

Ten behoeve van de curriculumontwikkeling doorlopende leerlijnen 10-14 Onderwijs en kwaliteitsverbetering is er afstemming en samenwerking met SLO. SLO heeft menskracht, expertise en ontwikkelde instrumenten op deze terreinen. SLO organiseert in najaar 2022 (voorlopige datum de middag van 22 november!), in samenwerking met het Lerend Netwerk, een landelijke conferentie.

Lees verder

Belangenbehartiging krijgt vorm door zorgpunten met elkaar in het 10-14-netwerk te delen en krachten te bundelen om richting te geven aan oplossingen.    Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het Experiment Teambevoegdheid op 10-14-scholen dat loopt tot oktober 2023. Veldervaringen vragen om heldere...

Lees verder

Op het Modus werken ze met raakvakken. Ze spreken bijvoorbeeld niet meer over rekenen en taal maar werken met vijf raakvakken. Ieder raakvak ‘r_a_a_k_t_’ _het thema. Op deze manier maken ze het onderwijs betekenisvol voor hun leerlingen.

Lees verder

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

Lees verder