Terugblik strategische Heidag Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs 18 april

Netwerk 10-14 Onderwijs organiseerde op 18 april een strategische heidag voor bestuurders en projectleiders van de leden van het netwerk om enerzijds het net op te halen en te reflecteren op de afgelegde reis, anderzijds vooruit te kijken en onderzoeken welke ambitie het netwerk bindt om met nieuwe energie een volgende fase in te gaan als netwerk.

Vragen voor deze dag waren:

 • waarom we ook alweer de 10-14-ontwikkelingen hebben opgepakt en vormgeven;
 • wat we aan meerwaarde ervaren aan deze ontwikkeling, maar waaraan we ook nog wel wat extra aandacht kunnen/moeten besteden;
 • wat onze ambitie is voor de toekomst;
 • wat we aan activiteiten willen inzetten om daar te komen;
 • wat ervoor nodig is aan faciliteiten en middelen;
 • en met wie en hoe we dit willen doen.

Tijdens een creatieve en vooral ook leuke dag waarin met elkaar hard gewerkt werd, kwamen we tot een aantal conclusies:

 • We gaan door als Lerend Netwerk. Vooral omdat we als 10-14 Onderwijs zien, dat er beweging is in de onderwijsontwikkelingen waar wij voor staan. Alle initiatieven hebben als perspectief om door te ontwikkelen naar FUNderend onderwijs. 10-14 Onderwijs is daarvoor een belangrijke katalysator.
 • Voor die doorontwikkeling hebben we elkaar nodig. Daarbij is kennisdeling en -ontwikkeling een belangrijk middel dat ingezet moet (blijven) worden.
 • Articulatie van onze visie en belangrijkste pijlers moet de toegevoegde waarde aantonen in een variëteit van initiatieven.
 • Onderzoek is van groot belang voor de doorontwikkeling van een onderwijsontwikkeling naar funderend onderwijs.
 • We zijn allemaal ambassadeurs voor dit mooie gedachtengoed, bestuurders hebben hierin een gezamenlijke gedeelde verantwoordelijkheid en een projectleider is en blijft ook in de toekomst nodig.

We zetten 2023 in als transitiejaar om met nieuw elan een praktische uitwerking te geven aan deze conclusies.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder